Съвременни решения във видеонаблюдението
На Фокус

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  Всички закупени от  ВЕОС ЕООД  продукти са с гаранция от 24 (двадесет и четири) месеца за физически лица и 12 (дванадесет) месеца  за юридически лица. С изключение на продуктите, за които са посочени други гаранционни условия.

Възможно е договаряне на увеличен гаранционен период , който се посочва изрично в гаранционната карта.  Гаранцията включва всички фабрични дефекти на продукт при   изработката на изделието в срок посочен в гаранционната карта, като гаранционния срок започва да тече от датата   на покупката.

ВЕОС ЕООД  гарантира, че при продажбата, предоставената техника няма производствени дефекти. Гаранцията се отнася само за продукти, които са нови към момента на покупката. Клиента трябва да пази документите, свързани с продажбата /фактура, касова бележка и гаранционна карта/ при евентуална бъдеща заявка за сервиз.  Гаранцията не покрива безплатните аксесоари към отделните устройства &ndash например закрепващи елементи и т.н.
В случай, че продуктът дефектира при нормално и надлежно ползване в периода на гаранционният срок  ВЕОС ЕООД,   се задължава за своя сметка и по своя преценка да извърши ремонт или замяна на дефектиралите части или на самия продукт с артикули, еквивалентни на закупените или по-добри, по време на определения за продукта гаранционен период и чрез използване на нови или обновени части или елементи. Ако дефектиралият продукт е в гаранция, собствеността на дефектните части автоматично се прехвърля на  ВЕОС ЕООД.

Всички ремонтирани или заменени продукти от ВЕОС ЕООД, получават гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен срок.

Препоръчително е клиента да запази оригиналната опаковка, когато продуктът се нуждае от ремонт и транспортиране. Оригиналната опаковка осигурява по-добра защита на продукта по време на транспортиране.  ВЕОС ЕООД  не поема отговорност за повреди, възникнали по време на транспортиране, ако продуктът не е бил в оригиналната опаковка.
При замяна на твърд диск  ВЕОС ЕООД  не се задължава да възстановява или прехвърля данни или програми от оригиналният твърд диск на потребителя.

Гаранционното обслужване се извършава единствено в сервиза на  ВЕОС ЕООД  и всички транспортни разходи, свързани с доставката на съответното устройство до сервиза, са за сметка на клиента.

Закупуването на продукт от  ВЕОС ЕООД означава, че безусловно приемате гаранционните условия на продавача.

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРА

Вашият видеорекордер или IP камера е снабдена с предварително инсталиран софтуер. В случай, че имате някакви технически затруднения при използването на този софтуер, нашият съвет е да прегледате техническите инструкции за експлоатация приложени към комплекта на устройството .

ВЕОС ЕООД не носи отговорност за забравени пароли от клиента. Също така не е предмет на гаранцията администрирането на клиентската мрежа/настройка на рутери и трасирането до доставчика на интернет/. ВЕОС   ЕООД не носи гаранционна отговорност при несъвместимост с нови ъпдейти на ANDROID, IOS, WINDOWS   и т.н., извършени след пускането в експлоатация на системата.

ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията отпада и е невалидна за повреди в резултат от:
-     ремонт или модификация на устройството, извършени от собственика или от трети лица, неупълномощени от  ВЕОС ЕООД
-     серийният номер на продукт, компонент или аксесоар е бил модифициран, заличен или премахнат
-     гаранционните стикери са били разкъсани или подменени
-     повредата е причинена от външен токов удар, пикове в захранващото напрежение, инцидент, природно бедствие, пожар, наводнение, мълния, падане, кражба, въздействие на чуждо тяло, умишлена или неумишлена неправилна употреба, небрежна или погрешна употреба, използване в неподходящи условия
-     повредата е причинена от погрешна или неправилна инсталация (монтаж) или погрешно свързване към периферно устройство
-     повредата е причинена от употреба, несъответстваща на операционните параметри, условията за съхранение или средата за използване, описани подробно в ръководството за експлоатация на продукта
-     монтажът на системата и компонентите не е извършен според изискванията на  ВЕОС ЕООД
-     неспазване на изискванията за околната среда, посочени в документацията на съответното устройство
-     неправилно или нехайно ползване и съхранение
-     включване към неподходящо електрическо захранване
-   включване към мрежовия порт (от тип RJ-45, когато е наличен такъв) на кабел без необходимата защита от пренапрежение, включително и от мълнии
-     непредоставяне на гаранционна карта и документ за покупко-продажба
-     нарушена цялост на изделието

ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СЕРВИЗА.

-     Копирайте или архивирайте данните си от паметта на устройството. Това може да са видео файловете за всички модели PC или видеорекордери или лични документи за компютърни системи. Сервизният център на    ВЕОС ЕООД  не носи отговорност за загуба на ваши програми, данни или информация (макар, че правим всичко възможно тези данни да бъдат запазени).
-     Ако сте получили съобщение за грешка, запишете го заедно с подробно описание на дефекта и го приложете към гаранционната карта или информирайте съответния служител при предаването в сервиза.
-     Уверете се че разполагате с името и модела на вашия продукт, серийния му номер, гаранционната карта и фактурата или приемо-предавателен протокол с датата на покупката.
-     Ще бъдете помолени да предоставите доказателство за покупката преди извършване на гаранционната услуга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГОТРАЙНА УПОТРЕБА НА ВАШИЯ ПРОДУКТ

-     Внимателно прочетете и спазвайте всички инструкции за безопасност, включени в ръководството за експлоатация
-     Поверете монтажа на съответното устройство или система на подходящо техническо лице
-     Отделете нужното време, за да се запознаете детайлно с възможностите и техническите изисквания на вашия продукт. Това ще ви улесни при употребата му

СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

ВЕОС ЕООД  се задължава в срок до един месец, след постъпване на съответното устройство за гаранционно сервизно обслужване да отремонтира или замени изделието на клиента. При наличие на някое от посочени в секция " Отпадане на гаранция" условия, клиента се уведомява в срок до една седмица от постъпване на продукта в сервиз на  ВЕОС ЕООД  и се издава протокол за отказ на гаранция, в който детайлно се описват причините довели до отказ от страна на  ВЕОС ЕООД. 

За непотърсени продукти повече от три месеца, без специална предварителна уговорка, ВЕОС ЕООД не носи отговорност за съхраняването на продукта.

Scroll To Top